Facebook
Telegraph
Youtube
Instagram

Odpovědnost za vady zboží (záruka)

18.05.2010 17:21

1. Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím (§ 621 OZ).
2. Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Není-li v záručním listě vyznačena záruční doba delší, je záruční doba 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy (např. § 626 odst. 3 OZ), jakož i v případech, kdy je životnost výrobku kratší, než záruční doba (např. akumulátory).
3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobku až do doby, kdy kupující po vyřízení reklamace byl povinen výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá (§ 627 odst. 1 OZ). Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobku (§ 627 odst. 2 OZ).
4. Právo z odpovědnosti za vady (reklamaci) je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila, a to u prodávajícího, u kterého byla věc koupena (§ 625 OZ).
5. Vzhled, technické informace a kompletnost výrobku nesou informativní charakter. Každý výrobce si vyhrazuje právo změny designu, technické konstrukce a kompletnosti výrobku, které nemají vliv na jeho technické charakteristiky a podmínky použiti.

Odstoupení od smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku